Privacyverklaring van de app

Deze privacyverklaring (hierna ‘privacyverklaring van de app’ genoemd) is van toepassing op de app voor parkeer- en mobiliteitsmanagement die door Commuty NV werd ontwikkeld, voor internet en mobiele apparaten, om (i) het gebruik en de kosten van de parking te optimaliseren via een slim management ervan, en (ii) het gebruik van alternatieve vervoermiddelen voor de werknemers te organiseren en te stimuleren (hierna de ‘app’ genoemd).

Deze ‘privacyverklaring van de app’ bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verzameld door uw werkgever (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’) en verwerkt door Commuty NV (de ‘verwerker’) wanneer u de app gebruikt, evenals over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker wensen te benadrukken dat zij altijd trachten te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. zolang die nog van kracht is), (ii) de EU-Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC en/of (iii) alle (toekomstige) Belgische wetten betreffende de tenuitvoerlegging van deze Verordening.

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker wensen te benadrukken dat zij altijd trachten te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. zolang die nog van kracht is), (ii) de EU-Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC en/of (iii) alle (toekomstige) Belgische wetten betreffende de tenuitvoerlegging van deze Verordening.

Gelieve deze privacyverklaring van de app samen met het cookiebeleid te lezen.

Types van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De persoonsgegevens die Commuty opslaat, hangen meestal af van de functies die geactiveerd worden.

Gangbare persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Een tweede e-mailadres waarop zij berichten kunnen ontvangen (facultatief)
 • Voornaam
 • Naam
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Profielfoto (facultatief)
 • Gewenste taal
 • Persoonlijk adres (kan alleen de gemeente zijn)

Parkeren:

 • Nummerplaat (facultatief of verplicht, afhankelijk van geactiveerde functies)

Mobiliteitsgegevens

 • Carpoolpas
 • Meerdere woon-werkritten
 • Uren van vertrek-terugrit (facultatief)
 • Beschikbaarheid van wagen (facultatief)
 • Pendelritten
 • Dagen van afwezigheid

De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker verzamelt ook automatisch anonieme informatie over het gebruik dat u maakt van de app. Als dusdanig houdt de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker bijvoorbeeld automatisch bij welke rubrieken van de app u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt en welke website u bezocht toen u toegang kreeg tot de app. Wij kunnen u aan de hand van deze gegevens niet herkennen, maar de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker kan hiermee statistieken opstellen over het gebruik van de app.

Methoden van verzameling van persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in de context van:

 • De aanmaak van een account
 • Uw gebruik van de app, al dan niet met een mobiel toestel
 • De controle van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantendienst van de verwerker)
 • Inkomende en uitgaande correspondentie met de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

De persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker verzamelt, worden daarom uitdrukkelijk en vrijwillig door u meegedeeld.

Gebruik van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van de diensten van de app, al dan niet via de website, het platform en/of de app, en al dan niet met een mobiel toestel
 • Het verlenen van ondersteuning/bijstand (bijvoorbeeld bij problemen)
 • Het afleveren van rapporten over het gebruik van de app door een van de gebruikers
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Verzamelde statistieken

De verwerking gebeurt op de volgende juridische gronden, afhankelijk van de omstandigheden:

 • U heeft ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker of om op uw verzoek het nodige te doen alvorens een overeenkomst te sluiten
 • De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt
 • De verwerking is nodig om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is nodig voor het vervullen van een taak in het openbare belang
 • De verwerking is nodig met het oog op de rechtmatige belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, behalve wanneer die belangen ondergeschikt zijn aan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen (in het bijzonder wanneer u een kind bent).
Mededeling van persoonsgegevens aan derden

De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker deelt uw persoonsgegevens niet mee aan derden, tenzij dat nodig is voor het verlenen van de diensten en het verbeteren ervan (zoals het uitvoeren van onderhoudswerken, het verwerken van betalingen, het verlenen van diensten aan de verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld onderaanneming) en databasebeheer). In dat verband mogen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan betalingsverschaffers, softwareleveranciers, een cloudpartner, een datacenter, externe IT-consulenten en dienstverleners.

Indien het in deze context nodig is dat de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker uw persoonsgegevens meedeelt aan derden, dient de derde uw persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze privacyverklaring van de app.

Onverminderd het voorgaande is het evenwel mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker uw persoonsgegevens meedeelt:

 • Aan de bevoegde instanties (i) indien de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker daartoe verplicht is op grond van de wet of van bestaande of toekomstige gerechtelijke procedures en (ii) om onze rechten te vrijwaren en te beschermen;
 • Indien de verwerkingsverantwoordelijke, of het merendeel van zijn activa, wordt overgenomen door een derde. In dat geval behoren uw persoonsgegevens – die de verwerkingsverantwoordelijke heeft verzameld – tot de overgedragen activa;
 • Met het oog op het identificeren van soortgelijke profielen als het uwe, tenzij u uitdrukkelijk heeft laten weten daarvan af te zien.

In alle andere gevallen mag de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, behalve wanneer hij (i) daarvoor uw toestemming heeft gekregen en (ii) met de derde in kwestie een overeenkomst inzake gegevensverwerking heeft gesloten, met daarin de noodzakelijke waarborgen betreffende de vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy van uw persoonsgegevens.

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij een langere opslagperiode vereist of gerechtvaardigd is (i) bij wet of (ii) op grond van een andere wettelijke verplichting, mag de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel in kwestie te bereiken en te realiseren, zoals aangegeven in de privacyverklaring van de app onder ‘Gebruik van persoonsgegevens’.

Uw privacyrechten

In het licht van de verwerking van uw persoonsgegevens geniet u de volgende privacyrechten:

 • Recht van inzage van persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker over u kan hebben;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens (‘recht op vergetelheid’) (de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker wenst erop te wijzen dat sommige diensten in deze context niet langer toegankelijk zullen zijn en/of niet langer verleend kunnen worden indien u bepaalde vereiste persoonsgegevens wist resp. vraagt dat ze gewist worden);
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van inzage van persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker over u kan hebben;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

Indien u zich wenst te beroepen op uw privacyrechten, gelieven https://app.commuty.net/settings/privacy in een web browser please open in a web browser.

Daarnaast kan u altijd, via uw persoonlijke account, overgaan tot de aanpassing, wijziging en/of controle van uw persoonsgegevens die u bij de aanmaak van uw (demo-)account diende mee te delen.

Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment afmelden door te klikken op de knop ‘afmelden’ onderaan elk van de e-mailberichten van de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker.

Beveiliging van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker verbindt zich tot het nemen van redelijke, materiële, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker slaat alle persoonsgegevens die hij verzameld heeft, op in de cloud. Ondanks het veiligheidsbeleid van de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker, de controles die hij uitvoert en de maatregelen die hij in dat verband voorstelt, kan een foutloze beveiliging niet gewaarborgd worden. Aangezien geen enkele methode van verzending of doorsturen van gegevens via internet, of van elektronische opslag volkomen veilig is, kan de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in deze context geen absolute veiligheid garanderen.

Ten slotte hangt de veiligheid van uw (demo-)account ook deels af van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord bij het verkrijgen van toegang tot de app. De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker zal nooit naar uw wachtwoord vragen, wat betekent dat u het nooit persoonlijk zal moeten meedelen. Indien u evenwel uw wachtwoord aan een derde heeft meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze heeft aangegeven dat hij bijkomende diensten wenst aan te bieden - dan heeft deze derde toegang tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens via uw wachtwoord. In zulke gevallen bent u aansprakelijk voor de transacties die plaatsvinden als gevolg van het gebruik dat van uw (demo-)account gemaakt wordt. De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker raadt u daarom sterk aan om, indien u merkt dat iemand zich toegang heeft verschaft tot uw (demo-)account, onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen en met ons contact op te nemen.

Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

Elke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een ontvanger wiens woonplaats of maatschappelijke zetel zich bevindt in een land dat niet onder het besluit van gepastheid van de Europese Commissie valt, wordt geregeld door de bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, met daarin (i) de modelcontractbepalingen waarnaar wordt verwezen in het 'Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EU)', of (ii) elk ander mechanisme conform de privacywetgeving, of alle andere regelingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Bijwerken van de privacyverklaring van de app

De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker heeft het recht om deze privacyverklaring van de app bij te werken, door een nieuwe versie op de app te posten. Het is dan ook sterk aanbevolen om de app en de pagina met uitleg over de privacyverklaring van de app geregeld te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele veranderingen.

Andere websites

De app kan mogelijk hyperlinks naar andere websites bevatten. Als u op een van deze links klikt, kan u worden doorverwezen naar een andere website of internetbron die informatie over u kan verzamelen via cookies of andere technologieën. De verwerkingsverantwoordelijke/verwerker draagt geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, en evenmin over de verzameling, het gebruik en de mededeling van uw persoonsgegevens door deze bronnen. U moet de privacyverklaringen van deze andere websites en internetbronnen natrekken om te kunnen oordelen of ze zich aan de privacywetgeving houden.

Contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring van de app, of over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan met ons contact op:

 • Via e-mail: support@commuty.net of
 • Via de post: 6, Rue Louis de Geer, B-1348 Louvain-La-Neuve

Ingeval u niet tevreden bent over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker uw vragen en/of opmerkingen behandelde, of klachten heeft over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Still need help? Contact Us Contact Us