Servicevoorwaarden van de app

1. Definities

In deze servicevoorwaarden hebben de volgende termen de betekenis die in dit artikel beschreven wordt.

 • ‘Beheerder’: de gebruiker die verantwoordelijk is voor de beheerdersaccount;
 • ‘Beheerdersaccount’: de gebruikersaccount van de klant, die enkel door de beheerder kan worden geopend en gebruikt en via dewelke de beheerder in staat is om (i) de app te gebruiken volgens de instructie van de klant, (ii) de configuratie-instellingen te wijzigen (waaronder het toevoegen van bijkomende diensten of functies) en (iii) bijkomende accounts voor gebruikers aan te maken;
 • ‘App’: de app voor parkeer- en mobiliteitsmanagement die door Commuty werd ontwikkeld, voor internet en mobiele apparaten, en waarmee gebruik kan worden gemaakt van de diensten;
 • ‘Privacyverklaring van de app’: de privacyverklaring van de app zoals die op de app te vinden is;
 • ‘Communicatie’: alle communicatie die Commuty via e-mail op regelmatige tijdstippen verzendt met betrekking tot berichten die verband houden met de diensten, administratieve e-mails en nieuwsbrieven;
 • ‘Klant’: de rechtspersoon die de diensten van Commuty bestelt, zijnde de werkgever van de gebruikers;
 • ‘Diensten’: de oplossing voor parkeer- en mobiliteitsmanagement die door Commuty werd ontwikkeld om (i) het gebruik en de kosten van de parking te optimaliseren via een slim management ervan, en (ii) het gebruik van alternatieve vervoermiddelen voor de werknemers te organiseren en te stimuleren.
 • ‘Commuty’: de naamloze vennootschap ‘Commuty NV’, met maatschappelijke zetel in de Rue Louis de Geer 6, 1348 Ottignies – Louvain-la-Neuve en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0556.631.530;
 • ‘Gebruiker’: elke gebruiker (werknemer) van de klant voor wie de klant een gebruikersaccount heeft aangevraagd;
 • ‘Gebruikersaccount’: de gebruikersaccount waartoe een gebruiker via zijn/haar persoonlijke loginnaam toegang krijgt om van de app en de diensten gebruik te maken.
2. Toepassingsgebied

Commuty ontwikkelde een app die aan de klant en zijn werknemers/gebruikers een oplossing voor parkeer- en mobiliteitsmanagement biedt.

Door de app te gebruiken – met inbegrip van registratie – verklaart de gebruiker deze servicevoorwaarden gelezen te hebben en aanvaardt hij ze.

Commuty behoudt zich het recht voor om zijn servicevoorwaarden te wijzigen wanneer het dat ook wenst, door een verandering in zijn app. Commuty verbindt zich ertoe dat aan elke gebruiker te melden via (i) een mededeling op zijn app binnen een redelijke termijn voor de aanvraag van de gewijzigde servicevoorwaarden en/of (ii) via de communicatie van Commuty.

Deze servicevoorwaarden moeten samen met de privacyverklaring van de app worden gelezen en kunnen te allen tijde op de app worden geraadpleegd.

3. Levering

Aan de klant en zijn gebruikers wordt toegang verleend tot de app, die wordt geleverd als ‘Software as a Service (SaaS)’. Dit toegangsrecht houdt enkel een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht in om de app te gebruiken.

4. Beheerdersaccount/ gebruikersaccount

De klant krijgt toegang tot de app en kan van de diensten gebruikmaken via de beheerdersaccount en de bijkomende gebruikersaccounts.

De beheerder is als enige verantwoordelijk voor ieder gebruik en elke activiteit van de beheerdersaccount. Naast een beheerdersaccount ontvangt de klant ook ten minste één (1) bijkomende gebruikersaccount. Het aantal gebruikersaccounts stemt overeen met het aantal gebruikers van de klant. Elke gebruiker heeft zodoende zijn eigen gebruikersaccount. De beheerder bepaalt de draagwijdte van de rechten van de gebruikersaccounts, en de beheerder blijft altijd verantwoordelijk voor ieder gebruik van de gebruikersaccounts.

Elke gebruikersaccount (met inbegrip van de beheerdersaccount) behoort toe aan slechts één persoon en kan dus niet met anderen gedeeld worden. De beheerder en iedere gebruiker krijgen de raad om een uniek wachtwoord aan te maken en dat vaak te wijzigen.

De klant en iedere gebruiker zijn als enige verantwoordelijk voor de bescherming en veiligheid van de beheerdersaccount en de gebruikersaccounts. In dat verband moeten de beheerder en elke gebruiker garant staan voor de vertrouwelijkheid van hun respectieve account, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de logingegevens zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen zij hun logingegevens ook niet bekendmaken aan Commuty (bijvoorbeeld als zij de hulp van Commuty vragen via de helpdesk).

Voorts is het strikt verboden om:

 • Naar de logingegevens van andere gebruikers te vragen;
 • In te loggen op de account van iemand anders;
 • De app en diensten te gebruiken op een frauduleuze manier (bijvoorbeeld het gebruik van een valse account en/of het verstrekken van onjuiste informatie wordt beschouwd als frauduleus gebruik);
 • Zich bij het gebruik van de app en diensten voor te doen als een andere (rechts- of natuurlijke) persoon zonder de vereiste toelating. Dit kan tot civiele en strafrechtelijke sancties leiden.

De klant moet onmiddellijk (i) ieder ongepast en ongeoorloofd gebruik verbieden of bestraffen en (ii) Commuty onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van dit gebruik en van elke betwistbare registratie die hij opmerkt.

Een inbreuk op deze bepaling kan leiden tot de tijdelijke en/of permanente opschorting en/of verwijdering van de beheerdersaccount en/of de gebruikersaccount(s), zonder vergoeding voor de klant/zijn gebruiker(s). Commuty kent zichzelf in dat verband een ruime beoordelingsmarge toe. Commuty is in elk geval niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het feit dat de klant en/of gebruiker(s) de bovenstaande vereisten niet naleven.

5. Gebruik van de diensten
Algemeen

De gebruikers moeten de app gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en reglementen die door de leidende instanties worden uitgevaardigd.

Voor het gebruik van en de toegang tot de app moet elke gebruiker beschikken over een internetverbinding en - afhankelijk van de situatie - gebruikmaken van een moderne webbrowser (zoals, maar niet beperkt tot de meest recente versie van Google Chrome). Als een verouderde webbrowser wordt gebruikt, zal de gebruiker misschien niet alle functies van de app/diensten kunnen gebruiken of zullen deze functies misschien niet optimaal werken.

Beperkingen

De gebruiker mag onder meer niet het volgende doen:

 • De app en eender welke dienst verkopen, doorverkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, verhuren, leasen of verdelen, of diensten of afgeleide werken daarvan opnemen in een servicebureau- of outsourcingaanbod aan een derde;
 • De app/diensten kopiëren, wijzigen, aanpassen, veranderen, vertalen of op basis daarvan afgeleide werken maken;
 • Zich inlaten met de reverse engineering, het demonteren of decompileren van de app en/of diensten, of anderen daarvoor toestemming geven;
 • De app en diensten gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor verzending van data die onwettig is, lasterlijk, schending van iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk of een inbreuk vormt op iemands intellectuele eigendom (niet volledige lijst);
 • De app en diensten gebruiken voor het opzetten of bevorderen van onwettige activiteiten;
 • De app beschadigen of schade berokkenen (bijvoorbeeld gebruik van robots) of acties ondernemen die de integriteit of veiligheid in het gedrang kunnen brengen of de app kunnen overbelasten;
 • De app en diensten gebruiken voor het verzenden van ‘junk mail’, ‘spam’, ‘kettingmail’, ‘phishing’ of andere ongewenste massaverspreiding van e-mails;
 • De app en diensten gebruiken om een andere persoon te stalken, te pesten of schade te berokkenen;
 • De goede werking van de app verstoren. Dit betekent dat gebruikers moeten afzien van het gebruik van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere software die inbreuk kan maken op de diensten en belangen van zowel Commuty als zijn gebruikers. Klanten moeten zich ook onthouden van content die de infrastructuur van de website en de correcte werking ervan kan belasten of verstoren;
 • Ongevraagde en/of commerciële boodschappen verzenden, zoals junkmail, spamming en kettingbrieven;
 • Content toevoegen die kan worden omschreven als ongepast met betrekking tot het doel van de app. Commuty hanteert een ruime beoordelingsmarge en mag de klant/gebruikers op de hoogte brengen als zij zich op de grens bevinden van wat geoorloofd is;
 • Het bedrijfsmodel van Commuty omzeilen;
 • Use the Services – partly or integrally – nor the App or Website in any manner that may give a false or misleading impression, attribution, or statement as to Commuty, or any third party.

Een inbreuk op deze bepaling kan leiden tot de tijdelijke en/of permanente opschorting en/of verwijdering van de beheerdersaccount en/of de gebruikersaccount(s), zonder vergoeding voor de klant/zijn gebruiker(s). Commuty kent zichzelf in dat verband een ruime beoordelingsmarge toe. Commuty is in elk geval niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het feit dat de klant en/of gebruiker(s) de bovenstaande vereisten niet naleven.

6. Intellectuele eigendom
Intellectuele eigendomsrechten van Commuty
 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Commuty de enige eigenaar is en blijft van de app en diensten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden. Al deze rechten en goodwill zijn en blijven toegekend aan Commuty.
 • Bijgevolg houden de aan de gebruiker verleende toegangsrechten enkel het recht in om de app en diensten te gebruiken, en worden in het kader van deze overeenkomst geen impliciete licenties toegekend.
Dit recht:
 • Houdt in geen geval in dat de eigendom van de app en diensten door Commuty wordt overgedragen aan de gebruiker;
 • Verleent de gebruiker geen rechten op of belangen in de app en diensten, in handelsnamen en/of handelsmerken van Commuty, en
 • Geeft de gebruiker niet het recht om aan Commuty een kopie te vragen van eender welke software of andere producten die Commuty gebruikt voor het leveren van de app en diensten
 • De gebruiker mag zodoende geen gebruik maken van handelsmerken, handelsnamen of merknamen van Commuty (zoals onder meer het gebruik ervan in metatags, trefwoorden of verborgen tekst), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Commuty.
7. Duur

Het gebruik van de app door eender welke gebruiker beslaat de periode waarover de klant en Commuty een overeenkomst hebben bereikt.

8. Aansprakelijkheid

De gebruiker erkent dat de aansprakelijkheid van Commuty alleen rechtstreeks door de klant en niet door een gebruiker kan worden ingeroepen. De voorwaarden van deze aansprakelijkheid ten aanzien van de klant zijn vastgelegd in de overeenkomst die tussen de klant en Commuty werd gesloten.

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke verklaring of garantie in deze servicevoorwaarden, en voor zover de geldende wet het toestaat, worden de app en/of diensten, alsook alle andere door Commuty geleverde producten of diensten, op een ‘as is’-basis verleend. Commuty wijst zodoende alle andere beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties af – uitdrukkelijk of impliciet – waaronder alle impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit, redelijke vaardigheid, systeemintegratie en/of datanauwkeurigheid.

Voorts garandeert Commuty niet dat de app en/of diensten aan alle vereisten van de gebruikers zullen voldoen.

Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande garandeert Commuty niet dat: (i) de app en diensten ononderbroken of foutloos zullen werken en evenmin dat alle fouten en/of bugs hersteld zullen worden (binnen een redelijke tijd), (ii) de app en diensten doorlopend beschikbaar, vrij van virussen, tijdig en compleet zullen zijn, of dat (iii) de door de app en diensten verstrekte informatie volledig, correct, nauwkeurig en niet-misleidend is.

Het beoogde gebruik van de app en diensten door de beheerder en/of gebruikers wordt bepaald onder hun volle verantwoordelijkheid en op hun eigen risico. Commuty kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van dit beoogde gebruik.

Commuty is evenmin aansprakelijk voor:

 • Indirecte en/of bijkomende schade (waaronder inkomstenverlies, verlies van goodwill, reputatieschade en schade aan de eigendom van de gebruiker veroorzaakt door de app en diensten);
 • Defecten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn veroorzaakt door een handeling vanwege de gebruiker of een derde, ongeacht of ze het gevolg zijn van een fout of nalatigheid;
 • Schade door het feit dat de app en diensten worden gebruikt voor een ander doel dan datgene waarvoor het door Commuty ontwikkeld werd of bestemd is;
 • Bijkomende schade als gevolg van het aanhoudende gebruik door de beheerder en/of gebruikers nadat een defect werd vastgesteld;
 • Schade als gevolg van het niet naleven van advies en/of richtlijnen die kunnen worden gegeven door Commuty, en die deze laatste altijd naar eigen goeddunken verstrekt;
 • Schade als gevolg van overmacht of tegenspoed
 • Voorts aanvaardt de gebruiker dat Commuty geen garantie biedt dat de app en diensten voldoen aan de regels of vereisten die in eender welk rechtsgebied van toepassing zijn, met uitzondering van de regels of vereisten die in België gelden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Commuty kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor alle verdere veranderingen van gelijk welke aard in deze wetten en/of regels.
 • De gebruiker wordt geacht op geen enkele manier en om geen enkele reden (vertrouwelijke) informatie (bijvoorbeeld een excelbestand met data) of logingegevens mee te delen aan een werknemer van Commuty.
 • Daarnaast erkennen de gebruikers dat Commuty geen controle heeft over de inhoud van berichten die via de app verzonden worden. Commuty kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant, zijn gebruikers of derden lijden door de inhoud van berichten die via de app verzonden worden.
9. Persoonsgegevens en privacy

De gebruiker erkent dat – wat de verwerking van gebruikersgegevens betreft – de klant als verwerkingsverantwoordelijke en Commuty als verwerker handelt.

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de gebruikers (personeel van de klant) gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de privacyverklaring van de app.

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verzamelde persoonsgegevens, alsook over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

De privacyverklaring kan op de app worden geraadpleegd en moet samen met het cookiebeleid (https://support.commuty.net/article/47-cookie-policy) worden gelezen.

Door de app te gebruiken – met inbegrip van registratie – verklaart de gebruiker de privacyverklaring van de app gelezen te hebben en ze te aanvaarden.

10. Ondersteuning - helpdesk

Wanneer de gebruiker hulp nodig heeft of een vraag heeft over de app en diensten, wordt de klant aangeraden om eerst de ondersteuningspagina van Commuty https://app.commuty.net/support voor aangesloten gebruikers en https://support.commuty.net voor algemene vragen te raadplegen.

De helpdesk van Commuty is bereikbaar via e-mail: support@commuty.net.

De helpdesk van Commuty stelt alles in het werk om de gebruiker zo snel mogelijk de gevraagde ondersteuning te verlenen.

11. Beschikbaarheid, regelmatig onderhoud en updates

Als er problemen zijn met de beschikbaarheid van zijn diensten, stelt Commuty alles in het werk om dat zo snel mogelijk op te lossen, zonder enige garantie te geven. In ieder geval kan Commuty zo nodig vrij bepalen welke oplossing in dat verband als gepast kan worden beschouwd.

Commuty wenst de kwaliteit van de app en/of diensten hoog te houden door op regelmatige basis onderhoudsactiviteiten en updates uit te voeren. Commuty verbindt zich ertoe dat deze onderhoudsactiviteiten en updates een minimale impact zullen hebben op de beschikbaarheid van de app en diensten, maar sluit niet uit dat ze even niet gebruikt kunnen worden. Commuty stelt in elk geval alles in het werk om de gebruikers daarover tijdig te informeren, tenzij dat onmogelijk is of geen nut heeft. Het bovenstaande vormt geen reden om van Commuty een compensatie te vragen.

12. Communicatie van Commuty

De gebruiker kan zich altijd afmelden van de communicatie van Commuty. Aangezien de communicatie geacht wordt volledig deel uit te maken van de diensten, kan de gebruiker in geen geval Commuty aansprakelijk stellen voor veranderingen van gelijk welke aard waarvan de gebruiker normaal via de communicatie op de hoogte zou zijn als hij niet had beslist om zich af te melden.

13. Wijziging van de diensten

Commuty heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van zijn diensten op elk ogenblik te wijzigen. In dat geval brengt Commuty de gebruiker daarvan binnen een redelijke termijn voor deze wijziging op de hoogte via (i) een mededeling op de app en/of (ii) de communicatie van Commuty.

14. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Alle problemen, vragen en geschillen over de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst worden geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wet. Elk geschil over de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in het rechtsgebied waar Commuty zijn maatschappelijke zetel heeft.

Still need help? Contact Us Contact Us